هیولاهای عجیب اعماق اقیانوسها مارماهی نوک دراز که معمولا در هر اقیانوس در عمق 300 تا 600 متری مشاهده می شود اما گاهی این ماهی ها در عمق 4 هزار متری به سر می برند. نوع بالغ این ماهی بین 76 تا 155 سانتیمتر طول دارد و وزن آن گاهی به 500 کیلوگرم نزدیک می شود تصویر سمت راست یک نوزاد مار ماهی نوک دراز و تصویر سمت چپ یک dragonfish اقیانوس آرام است که زائده ای چون یک ریش بلند دارد
.
منبع : آب سکون