آیا طوطی جدیدی به خانواده تان اضافه کردید؟یا شاید هم طوطی دارید و میخواهید قفس و لوازم مناسب و جدیدی برای او فراهم کنید؟آیا میدانید چه نوع اسباب بازی و لوازم مناسب طوطی شما است و باید آنهارا درون قفسش قرار دهید؟

آیا خودتان باعث نارضایتی طوطی از قفس و لوازم آن شدید؟

بیشتر اشباهات ما که باعث نارضایتی طوطی میشود هنگام خریدن قفس نو لوازم نامناسب برای طوطی خودمان است,خرید قفس کوچک است.آنه نیاز به قفسی دارند که دربرابر جثه شان فضای کافی را برای زندگی را داشته باشند و بتنوانند راحت بال هایشان را باز کنند و استراحت کنند.


آیا شما برای خرید قفس اهمییت می دهید؟

آیا میدانید هنگام خرید قفس برای طوطی تان قفس بزرگ بهتر از قفس بلند و باریک است؟اکثر طوطی ها دوست دارند از یک طرف قفس به سوی آن طرف قفس پرواز کنند و بال بززند.ولی فراموش نکنید که طوطی هایی با جثه و دم بزرگ مانند ماکائو قفس بلند برای آنها مناسب تر است.

هیچ قت از قفس های گرد برای طوطی تان استفاده نکنید.چون ممکن است باعث عصبانیت طوطی یا پرنده شود و طوطی ها درقفس نیاز به داشتن امنییت دارند ولی در قفس های گرد گوشه ای وجود ندارد تا طوطی بتواند وقتی دلواپس و احساس بی امنیتی میکند به آنجا برود.مورد بعدی درمورد انتخاب قفس خوب برای طوطی این است که قفس رنگ نداشته باشد.زیرا اکثر طوطی ها ممکن است آن رنگ را بخورند و موجب مسمومیت طوطی میشود.و اغلب میتواند منجر به مرگ پرنده شود.آیا میدنید کدام قفس میتواند برای طوطی تان مناسب است؟

فراموش نکنید که قفس طوطی مرتبا باید تمیز شود زیرا هم برای خودتان خوب است و هم برای طوطی تان.سینی مناسب با اندزه قفس فراهم کنید که به راحتی هم خارج شود تا وقت زیادی برای تمیز کزدن و مرتب کردن قفس نگیرد این فکر خوبی است که همزمان با خرید قفس به فکر این موضوع هم باشید.فضای بین میله های قفس هم یک مشکل دیگر است.اگر شما قفسی انتخاب کردید که میله ها بسیار سترگ.طوطی کوچک شما سعی میکند با فشردن سر خود بین میله ها از قفس خارج شود که این امر هم میتواند برای طوی خطرناک و کشنده یاشد ولی اگر فاصله میله های قفس کم باشد ممکن اسب فقط قاد باشد که پنجه اش ر از قفس بیرون کند که این امر خطری برای طوطی ایجاد نمی کند.


نام طوطی اندازه قفس مناسب
طوطی اندازه قفس
24" W x 24" H x 24" D for smaller Parrots
5 ft W x 6 ft H x 3½ ft D for larger Parrots

فاصله بین میله ها
1/2" for smaller Parrots
4" for larger Parrots

کانور انذازه قفس:
24" W x 24" H x 24" D approximately

فضای میله قفس

5/8" to 3/4"
ماکائو اندازه قفس:

24" W x 24" H x 18" D for smaller Macaws
5 ft W x 6 ft H x 3½ ft D for larger Macaws

فضای بین میله ها
Not more than 4" apart
کاکاتو Cage Size:

24" W x 36" H x 48" D for smaller Cockatoos
24" W x 48" H x 48" D for larger Cockatoos

Bar Spacing:

1" to 1.5"
پاراکیت اندازه قفس
24" W x 24" H x 36" D approximately

فضای بین میله ها
1/2" to 5/8"

لاوبرد اندازه قفس:


24" W x 24" H x 24" D approximately

فاصله بین میله ها
1/2" to 5/8"
باجریگار اندازه قفس:
18" W x 18" H x 24" D approximately

فاصله بین میله ها:
1/2" کمتر از
ککاتیل اندازه قفس:
20" W x 20" H x 24" D approximately

فاصله بین میله ها:
1/2" to 5/8"
مترجم:KASKU منبع:Parrots- Training, Temperament & Care of Pet Parrots