سمندر یکــــی از انواع دوزیستان اســــت . در ایران چهار نوع شاخص ســـمندر وجود دارد که عبارتند از Neurergus)،(N.crocatus) ،(N.kaiseri) (N.microspilotus) که سمندر کُردستانی از نوع N.microspilotus است. پراكنش جهانی سمندر كردستانی محدود به كشورهای ایران (غــرب و شمال غرب) ، عراق(شمال شرق) و تركیه (جنوب شرق) بوده و در زمان حاضر جزو گونه های در خطر انقراض(endangere) بوده و در فهرست سرخ IUCN طبقه بندی شده است.سمندر کُردستانی یکی از گونه های کم یاب و زیبا در بین خانواده سمندریان است . بهترین زیستگاه این نوع سمندردر بررسی های به عمل آمده در سال گذشته و در زیستگاه سمندر كُردستانی در مناطق كوهستانی شهرستان بوكان ، مشخص شده است كه این منطقه فعال ترین زیستگاه این دوزیست در ایران به حساب می آید . هم اینك این گونه تنها در ایران در استان های كرمانشاه و كردستان (زاگرس مركزی) و جنوب آذربایجان غربی (بوکان ، سردشت) پراكندگی دارد.

منبع :
ویکیپدیا