تاپ ناپ: ماده‌ ها در گربه سانان فرزندانشان را در ماه نخست برای چند بار از لانه‌ای به لانه دیگر جابجا می‌کند تا جلوی جلب توجه مهاجمان احتمالی را بگیرند. آنها این کار را با به دندان گرفتن بچه‌ها از گردنشان به گونه‌ای که آسیبی نبینند انجام می‌دهد. این حرکت شاید برای کسانی که از این نوع روش حمل اطلاعی ندارند بی رحمانه بنظر میرسد.


منبع : برترین ها