تصاویر جنس نر این گونه خاص و نادر از قورباغه ها تنها در هنگام جفت گیری رنگ خود را از قهوه ای به آبی تغییر می دهد


جنس نر این گونه خاص و نادر از قورباغه ها تنها در هنگام جفت گیری رنگ خود را از قهوه ای به آبی تغییر می دهد.


منبع::: جستجوگر هوشمند خبری | خبر فارسی