عکاس استرالیایی جارد فالر بر اساس وظیفه شغلی اش با انواع نژاد های مختلفی از پرنده سر و کار دارد.

او تصمیم گرفته است که مجموعه ای از پر های این پرندگان را در کنار هم جمع کند.

مجموعه ای از پر های جمع آوری شده توسط وی را در این آلبوم مشاهده مینمایید.

منبع:topnop