به گزارش سرویس علمی جام نیوز به نقل از مشرق، یک گروه تحقیق در "موسسه ملی تحقیقات مرتبط با علوم کشاورزی" در شهر اوینیون فرانسه به این نتیجه دست یافت که زنبورها با استفاده از مجموعه ای از واژه ها با یکدیگر صحبت می کنند.

این گروه تحقیقاتی ارتعاشاتی را در کندوها ثبت کرده اند که هر کدام ویژگی خاص خود را دارد. "ایو لو کونت"، مدیر بخش زنبورها و محیط زیست در موسسه ملی تحقیقات مرتبط با علوم کشاورزی فرانسه گفت: زنبورها از روش ارتباطی متفاوتی برخوردارند، آنها به جای تولید صدا، از واژگانی مشتمل بر پنج یا شش واژه استفاده می کنند که با تولید ارتعاش صورت می گیرد.

محققان این موسسه توانسته اند با ضبط صداهایی که در کندوها تولید می شود، اما انسان قادر به شنیدن آن نیست، به وجود تفاوتهایی بین نشانه های ارتباطی میان زنبورها پی ببرند. بر اساس نتایج این تحقیق، باز تولید واژگان زنبورها با دستگاه های صوتی پیشرفته نشان می دهد آنها صداهایی مانند صدای ملخ تولید می کنند که به شکل "کک کک" شنیده می شود.