• از بین برنده ی کلر، کلرامین، آمونیاک و نیتریت موجود در آب شهری و آب آکواریم
  • خنثی کننده ی خاصیت سمی بودن ید (Iodine) در مواقعی که به اشتباه میطان بیش از اندازه از آن استفاده شده باشد
  • قابل افزودن به صورت مستقیم به آب آکواریم در صورت رعایت دز مصرفی
  • بدون فسفات و سیلیکاتروش مصرف:

5 میلی لیتر از این محلول برای آمده سازی 80 لیتر از آب شهری کافی می باشد. در مواقعی که بیش از حد مجاز ید به آب آکواریم اضافه کرده باشید برای جلوگیری از ایجاد مسمومیت در آکواریم، 10 میلی لیتر از ااین محلول را به اضای 80 لیتر آب آکواریم استفاده کنید.