اگر شما به طیف رنگ این ماهی دقت کنید ( آبی/استیل/ سبز) می بینید که رنگ روی سر را نپوشانده است. تکثیرکنندگان در تلاشند که رنگهای بیشتری در این ماهی ایجاد کنن.
در مقایسه، متالیک ها رنگ سر ماهی همرنگ بدنش می باشد. این پوشش کامل سر، نقاب کامل نامیده می شود.