تاپ ناپ: این دانشکده دامپزشکی در اندرلخت بروکسل بقایای یک دانشکده دامپزشکی است که سالها بصورت بلا مصرف رها شده است. با توجه به پلمپ بودن در ها بیشتر وسایل این دانشکده باقی مانده است. از جمله این وسایل میتوان به اجساد حیوانات مختلف اشاره کرد که در مایعات ضد گندیدگی نگه داری میشده است. این دانشکده از سال1835 تا سال 1991 فعال بوده است.


منبع : برترین ها