اين ماهي از پرجنب و جوش ترين ماهي هاي آكواريومي است و بينايي بسيار ضعيفي دارد. زيستگاه پنگوسی ها در رودهاي كامبوج، ويتنام و كشورهاي شرقي است. اين ماهي در انواع پنگوسي باله بلند سياه و سفيد وجود دارد و نوع سفيد رنگ آن كمياب تر است. اين ماهي ها در آكواريوم تا 35 سانتي متر رشد مي كنند.
پنگوسي معمولا غذا را از سطح آب نمي گيرد. بسيار بازيگوش و پر جنب و جوش است ولي هرگز به ماهي هاي گوشتخوار آسيبي نمي رساند. تكثير اين ماهي در آكواريوم غير ممكن است و معمولا در استخرهاي مخصوص با تزريق هورمون به ماده آنها را تكثير مي كنند.

منبع : آب سکون