تاپ ناپ: بز هايي با نژاد جالب و كمي عجيب در تنسي آمريكا زندگي ميكنند. اين نژاد بز ها با احساس خطر خودشان را به موش مردگي مي زنند و به پشت افتاده وپاهاي خود را به هوا مي برند تا مهاجم تصور كند كه با يك بز مرده برخورد كرده.منبع : برترین ها