باغ گیاهشناسی زیامن در چین


Xiamen Botanical Garden





























منبع:http://www.tripadvisor.com/