کاکتوس شبنم خورشیدی


شبنم خورشيدي يکي ديگر از انواع کاکتوس هاست. موطن اصلي اين گياه شرق آمريکاست ولي در بيشتر نقاط دنيا پراکنده است. نکته جالب توجه درباره اين گياه اين است که اين کاکتوس گوشتخوار با جلب حشرات و ترشح آنزيمي چسبناک، باعث مي شود پاي حشره روي برگ بچسبد و امکان فرار نداشته باشد؛

سپس اين گياه، برگ خود را دور حشره مي پيچد و به حالت لوله اي در مي آورد و به تدريج با ترشح آنزيم ها، برگ و حشره را هضم مي کند و گياه دوباره برگ تازه اي توليد مي کند.

مکان نگهداري شبنم خورشيدي بايد داراي نورکافي باشد؛ بنابراين پشت پنجره هاي جنوبي و آفتابگير آپارتمان جاي مناسبي براي قرار دادن گلدان اين گياه است.منبع:روزنامه خراسان