واحد مرکزی خبر - 9 شکارچی متخلف امروز در مناطق حفاظت شده وشکار ممنوع جهرم (استان فارس) دستگیر شدند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس گفت :این شکارچیان متخلف در این مناطق اقدام به شکار کرده بودند که از آنان 11 قبضه اسلحه کشف شد.

ابراهیمی کارنامی افزود :از این شکارچیان لاشه 6 قطعه پرنده کبک ،تیهو ،قمری وکبوتر وحشی ، لاشه یک راس بزوحشی و قوچ وحشی و 17 قطعه پرنده زنده گیری شده کبک وتیهو ،بلدرچین و سهره وحشی کشف شد.