در مناطق ساحلي و اطراف جزاير مرجاني و صخره اي و يا گياهان آبزي دريائي يافت مي شود و معمولا گوشتخوار مي باشند.

با ماهي هاي كوچكتر از خود و خصوصا" همنوع خود سازگار نبوده و بايد با گونه هاي بزرگتر و يا به تنهائي نگهداري شود. در تمام سطوح آكواريوم حركت داشته و به منبع نور مصنوعي و نور غير مستقيم خورشيد نياز دارد.
هيچ شكاف و يا درزي مانع حركت او نخواهد بود و به راحتي از تمام سوراخهاي ايجاد شده در صخره هاي آكواريوم خواهد گذشت. در جزيره كيش ميتوانيد با قرارگرفتن در حاشيه اسكله ها به راحتي اين گونه ماهي را در آب مشاهده نمائيد


منبع »: آب سکون