اداره کل محیط زیست استان تهران در واکنش به خبر "'چه کسی در "دولت راستگویان" دروغ می گوید؟ با موضوع مرگ ماهی های سد فشافویه جوابیه زیر را ارسال کرد.

به گزارش عصر ایران، متن کامل توضیحات اداره کل محیط زیست استان تهران به این شرح است:

بررسي هاي اوليه نشان مي دهد كه عوامل مختلفي در بروز اين حادثه دخالت داشته است و مطالب ارائه شده از سوي نماينده محيط زيست مبني بر ورد فاضلاب خام شهرك مسكوني واوان به درياچه از طريق رودخانه كرج بر كسي پوشيده نيست و شركت آبفاي استان نيز بر اين موضوع تاكيد دارد.ليكن اظهارات ايشان در خصوص تقليل بار آلودگي فاضلاب در اثر فعل و انفعالات فيزيكي و عبور از ني زارهاي مسير ، موضوعي پذيرفته شده و قابل اثبات مي باشد.

اما اينكه كيفيت آن در حد استانداردهاي ملاك عمل براي پرورش ماهي مي باشد، نتايج آناليز سازمان دامپزشكي استان در تاريخ 07/01/92 نشان دهنده مطلوبيت آن بوده و براين اساس پروانه بهداشتي در تاريخ 28/01/92 صادر شده است ولي متاسفانه بدليل كاهش نزولات ، آب هاي سطحي و جداسازي آب كانال نواب كه جهت آبياري اراضي كشاورزي صورت گرفت، تقليل بار آلودگي ورودي كه در گذشته بر اثر اختلاط آب هاي سطحي با فاضلاب ايجاد مي شد ، به دليل افزايش سهم فاضلاب اتفاق نيفتاده و در نتيجه درياچه با غلظت آلودگي مواجه گرديده است.

از طرفي رهاسازي بچه ماهي در ارديبهشت ماه 92 همزمان با كاهش حجم آب درياچه باعث افزايش تراكم بچه ماهي بيش از 8 برابر ظرفيت زيستي درياچه شده و اين امر موجب ايجاد شرايط نامناسب براي حيات آبزيان و در نتيجه اتلاف آنها گرديده است .

موضوع ديگر ، در خصوص آلودگي آب چاههاي اطراف است كه به آن پرداخته شده است، لازم به توضيح است پيشگيري از وقوع چنين حوادثي شرط عقل بوده و هشدار به موقع مسئولين در خصوص احتمال آلودگي منابع آب منطقه (كه عمدتا" مصارف كشاورزي دارند) از وظايف اين سازمان مي باشد تا با اتخاذ راهكارهاي مديريتي و اجرايي از تكرار چنين حوادثي جلوگيري به عمل آيد.

مع الوصف مرور اخبار رسانه ها، نشان مي دهد كه در دولت تدبير و اميد اصل بر شفافيت و رفتار صادقانه با مردم است ، چرا كه مردم به عنوان ولي نعمت ، اين حق را دارند كه از اين گونه مسائل اطلاع يابند.

بديهي است، حساسيت جامعه نسبت به موضوعات حوزه محيط زيست مي تواند ما را در بهبود كيفيت محيط زيست و ارتقاء مطلوبيت زندگي ياري دهد و پر واضح است كه رسانه ها با انتقال صحيح و به موقع اخبار مي توانند در ترويج فرهنگ زيست محيطي جامعه بسيار موثر واقع گردند.

خوشبختانه با توجه به روحيه پاسخگويي در نزد مسئولان ، مقامات عالي رتبه سازمان ها و نهادهاي مسئول ، به طور جدي پيگير موضوع بوده كه نتايج بررسي هاي نهايي متعاقبا" به اطلاع عموم خواهد رسيد.

منبع:عصر ایران