بلك گوست يا روح سياه يك ماهي با فعاليت شبانه است و يك ويژگي خاص آن، احتمال دست آموز شدنش مـــي باشد. به گـــونه اي كه مــي توانيد آنرا طــوري تربيت كنيد كه فقط از دست شما غذا بخورد. بــــراي اين كار تعداد ماهيهـــاي آکواريوم بايد كم باشد و تكه هاي بزرگ غذا استفاده كنيد . همچنيـــــن بايد فضاهـــايي را براي پنهان شدنشان در آکواريوم وجود داشته باشد. بايد گفت اين ماهــــــي به شدت آرام و صلح جـــوست و قابل نگه داري با همـــه نوع مــــاهي ديگـــر مي باشد.منبع : آب سکون