کتاب «دانش محیط زیست برای همه و روش بهره برداری» اثر ژان بنووآدوراند در انجمن مدیریت سبز ایران به ترجمه درآمد.


به گزارش ایرنا، کتاب «دانش محیط زیست برای همه و روش بهره برداری» با رویکرد زندگی در روی سیاره، آلودگی ها، اقدام عملی برای سیاره ها تالیف و به همت ابوالقاسم سبطی ترجمه شده است.

این کتاب آموزشی در موضوعات اصلی کشاورزی بیولوژیک، بیودیورسیته، زنجیره غذایی، جنگل زدایی، توسعه پایدار، اکولو‍ژی، اکوسیستم، اثر گلخانه ای و ائولیین تدوین شده و 10 سفارش کلیدی برای حفظ محیط زیست به مخاطبان ارائه می کند.

کتاب «دانش محیط زیست برای همه و روش بهره برداری» در یک مقدمه و هفت فصل تنظیم شده و از سوی انتشارات آسمان نگار روانه بازار نشر شده است.