تهران-ایرنا-محققان دانشگاه ماساچوست، گونه های جدیدی از مارماهی های الکتریکی را شناسایی کردند.


به گزارش گروه اخبار علمی ایرنا از پایگاه ساینس، محققان گونه های جدیدی از مار ماهی های الکتریکی را کشف کردند که می توانند موجب تحول در طبقه بندی گونه های این نوع ماهی شوند.

با پیشرفت جریان طبقه بندی گونه های مختلف جانوران از جمله مارماهی های الکتریکی، محققان به واقعیت های جدیدی درباره جهش های ژنتیکی و نحوه شکل گیری گونه های جدید و نحوه سازگاری گونه های موجود با شرایط محیطی پی می برند.

تحقیقات مورد بحث، واقعیت های جدیدی را دررابطه با آناتومی، تنوع گونه ای، شباهت های ساختار اسکلتی و اندام های تولید الکتریسیته مارماهی های الکتریکی، در اختیار گذاشته است.

کشف این گونه های جدید موجب تحول طبقه بندی و تفسیر روابط بین گونه ای مارماهی ها شده است.

تغییرات آب و هوایی دایما گونه های مختلف جانوری را تحت تاثیر قرار می دهد. این درحالی است که گونه های جانوری و ماهی های آمازون، بیش از سایر نقاط دنیا تحت فشار عوامل زیستی و محیطی قرار دارند.

جمعیت آبزیان به دلیل آلودگی، تغییرات آب و هوایی و ساخت نیروگاه های هیدروالکتریکی دایما روبه کاهش است.

این آلودگی ها در کنار سایر عوامل موجب از بین رفتن زیستگاه ها و تغییر شرایط آن ها می شود و از این رو طبقه بندی صحیح گونه های آبزیان و پی بردن به روابط بین گونه ای آن ها هرروز اهمیت بیشتری می یابد.

گزارش کامل این تحقیقات در شماره اخیر نشریه
Proceedings of the Natural Sciences of Philadelphia به چاپ رسیده است.


منبع:ایرنا