به گزارش پایگاه خبری ساینس، مطالعه ای که به تازگی انجام شده نشان می دهد اسفنج های ساخته شده از نانولوله کربنی می تواند آلاینده های موجود در آب را جذب کند.

به گفته محققان این اسفنج ها ترکیباتی نظیر آفت کش ها، مواد دارویی و مخمرها را سه برابر بیشتر از حدی که پیش از این گزارش شده به خود جذب می کند.

این مطالعه که در مجله Nanotechnology منتشر شده نشان می دهد اسفنج های تقویت شده با گوگرد می تواند قابلیت جذب روغن داشته باشد بنابراین می توان از آن برای پاک کردن نشت نفت یا روغن در محیط زیست استفاده کرد.

لوسا کامیلی از دانشگاه رم و همکارانش در این مطالعه نانولوله هایی با ابعاد چند میلی متر تا چند سانتی متر ساخته اند که کنترل آن بسیار ساده است.

وی می گوید: این نانولوله ها را می توان روی آب شناور و با استفاده از ساختار متخلخل آن آلاینده های موجود در آب را جمع کرد و در نهایت نانولوله های اشباع شده از آلودگی را می توان به سادگی از آب جمع آوری کرد.

در این مطالعه محققان با استفاده از نانولوله های کربنی و افزودن گوگرد به آن موفق به تولید اسفنج هایی با حفره های 20 نانومتری شدند. افزودن گوگرد به این ساختار موجب می شود تا در طول فرآیند تولید، فلز آهن با پوسته کربنی تشکیل شود.

این بدان معناست که اسفنج دارای آهن بوده و می توان با استفاده از میدان مغناطیسی آن را کنترل کرد بدون این که نیاز به تماس مستقیم با این اسنفج باشد. در واقع با این کار مشکل قبلی استفاده از نانولوله کربنی در جمع آوری آلودگی حل می شود.

نتایج این مطالعه نشان داد اسفنج ها می توانند حلال های آلی سمی نظیر دی کلروبنزن را از آب جدا کنند، مقدار این زدایش 3.5 برابر بیشتر از حدی بود که پیش از این گزارش شده بود.

همچنین محققان نشان دادند این اسفنج ها می توانند 150 برابر وزن اولیه خود روغن گیاهی جذب کرده و آستانه جذب روغن موتور در آنها اندکی بیشتر از حدی است که پیش از این اعلام شده بود.منبع:ایرنا