سلام
در این کلیپ نوزادان دیسکس رو از نمای نزدیک می بینید.