بچه های حیوانات

بچه شیردریایی هارپ
بچه فیل آسیایی
سیاه گوش و توله اش

خرس سیاه و توله اش
توله پلنگ درحال بازی با مادرش

خرس قطبی ماده و توله اش


بچه کروکودیل

یوزپلنگ وحشی(چیتا) وتوله هایش


منبع:Animals - Animal Pictures - Wild Animal Facts - Nat Geo Wild - National Geographic