روزگارنو: این خبر همزمان دو ویژگی متضاد طبیعت را نشان می دهد:بی رحمی چرخه غذایی؛ بی پایانی مهر مادری!پلنگی پس از تعقیب و گریزهای بسیار موفق به شکار آهویی شده است. تا این جای خبر برای ما عادی است؛ اما خبر وقتی عجیب می شود که بدانیم شکارچی شکاری را که سنگین تر از اوست به بالای درخت برده تا بتواند با فرزند خود بخورد و نشان دهد که هیچ چیز نمی تواند در مقابل اراده یک مادر بایستد.

آرچنا سینک هندی، که این تصاویر را گرفته، می گوید: این ماده پلنگ در دشت های پارک ملی Serengeti در تانزانیا به دنبال شکارش دوید و وقتی او را از پا انداخت با قدرت نمایی تا بالای درخت حملش کرد و سپس توله اش هم به دنبال او به بالا رفت تا آنجا با مادرش برای ناهار غزال تیزپا بخورد!


منبع : برتربن ها