سلام

در این کلیپ یک مولد بلودیاموند رو مشاهده می کنید که تعداد زیادی بچه دران
و نکته مهم در این کلیپ وارد اومدن استرس به مولد ها در حین فیلمبرداری هست
که عوارض اون رو مشاهده می کنید.