سلام
در این کلیپ نوع و میزان غذادهی از نکات آموزنده است
همینور نحوه