سلام
در این کلیپ تخم ریزی دیسکس هگل رو در اسارت می بینید.
نکته قابل توجه ارتفاع محل قرار گیری مکان تخم رزی هست.