نبردی بين موجودي که ظاهرا يک ماهي مرکب هومبولت قرمز است و يک مرغ دريايي، که نهايتا با پيروزي نرم تن هشت پا به پايان می رسد.
اين نبرد در سواحل کانادايي اقيانوس آرام روي داده، ‌ماهي مرکب با خشونت تمام، پرنده را داخل آب کشيده و آن را غرق می کند.

منبع : آب سکون