میمون پوزه دراز یا میمون دماغ دراز یک میمون با رنگ قهوه‌ای مایل به قرمز و درخت‌زی است که متعلق به میمون‌های دنیای قدیم است و بومی جنوب شرق آسیا و جزیره بورنئو است.این گونه به واسطه بینی بزرگش به راحتی قابل تشخیص است.


منبع:جام فتو