بنابر نتایج مطالعه ای جدید، ماهی های ساکن مناطقی که دی اکسید کربن از بستر اقیانوس منتشر می شود توانایی کمتری در شناسایی بوی شکارچیان نسبت به ماهی های ساکن مناطق و صخره های مرجانی عادی دارند. به گفته "دانیل دیکسون"، استادیار دانشکده زیست شناسی در موسسه فناوری جورجیا، این مطالعه تاییدی بر آزمایش های آزمایشگاهی است که نشان می دهند رفتار ماهی های ساکن صخره های مرجانی می تواند به شدت تحت تاثیر افزایش غلظت دی اکسید کربن در اقیانوس ها قرار بگیرد.


مطالعه جدید به بررسی ماهی های صخره های مرجانی بابل (Bubble) - دی اکسید کربن به صورت طبیعی در این مکان منتشر می شود - در پاپوا گینه نو پرداخته که pH آب آن به طور میانگین برابر با 7.8 است. این در شرایطی است که pH آب سطح اقیانوس در حالت عادی حدود 8.14 است. به گفته هیات بین دولتی تغییرات آب و هوایی، بنابر پیش بینی مدل های آب و هوایی، در صورت تداوم انتشار گازهای گلخانه ای با سطح فعلی، pH آب اقیانوس تا سال 2100 به pH صخره های مرجانی بابل نزدیک خواهد شد.


دی اکسید کربن منتشر شده در اتمسفر توسط آب اقیانوس جذب می شود. سپس دی اکسید کربن در آب حل شده و pH آن را کاهش می دهد. آب های اسیدی رفتار ماهی ها را به واسطه اختلال در گیرنده ای خاص در سیستم عصبی آنها به نام GABAA تحت تاثیر قرار می دهد.
به گفته دیکسون، مطالعه جدید گامی درست در مسیری درست به منظور پاسخ به مشکل اسیدی شدن آب اقیانوس است. انتخاب دیگر و گزینه جایگزین تنها انتظار به مدت 100 سال است. اما حداقل در حال حاضر می توانیم خود را برای آن چه ممکن است رخ دهد، آماده کنیم.

ماهی ها می توانند بوی شکارچی را تشخیص داده و از آب هایی که این بو در آنها وجود دارد، دوری کنند. در آزمایشگاه، ماهی های مورد آزمایش دارای حق انتخاب برای شنا در آب عادی و آبی که حاوی بوی شکارچی بوده که انتخاب آب عادی خواهد بود. اما ماهی هایی که در آب هایی اسیدی شده با دی اکسید کربن رشد کرده اند حضور در آبی با بوی شکارچی را انتخاب کرده اند.

ماهی های نوجوان که در مناطقی با انتشار دی اکسید کربن طبیعی زندگی می کنند نیز برای آزمایش به قایق آورده شده که تقریبا رفتاری مشابه با نمونه های آزمایشگاهی داشته و در حس بوی شکارچی دچار مشکل بوده اند.


منبع:زیست نیوز