ام علمی:Copella arnoldi (Regan; 1912)
نام مشترک:Splash tetra, Jumping characin
گروه:Characins
زیستگاه:جنوب امریکا،گوآنا
سایز:6 cm
محل زندگی:درنزدیکی سواحل رودخانه هایی باحرکت ارام وباپوشش گیاهی سنگین
رفتار اجتماعی:ماهی صلح آمیزیست که براحتی میتوان بصورت جفت ویاگله ای نگهداری کرد
تغذیه:بیشتر به غذاهای زنده تمایل دارند لاروحشرات کوچک،حشرات پرنده کوچک،میگوی ابشور و غذاهای پولکی
تولید مثل:بسیار اسان
تانک:حداقل 60لیتر
جمعیت در تانک:1 جفت برای 70 لیتر
تزئینات:یک تانک با پوشش گیاهی کاشته شده وشناور تانک باید درمحلی باشد که نورصلح رادریافت کند،بدلیل پرش های این ماهی حتما تانک پوشش مناسب داشته باشد
دما: 24-26°C
pH: 6,5-7
سختی:2,6-8,4NK°
طول عمر:3سال