دوستان شیرازی کسی سگ واسه واگذاری نداره؟؟


--------------------------------------------


یاداشت مدیریت:

تاپیک سگ واگذاری بسته شد.

استارتر تاپیک در صورت نیاز به باز شدن تاپیک پیام خصوصی ارسال کنید.(chaky)

دلیل قفل شدن تاپیک : عدم بروزرسانی