شفقنا: به گزارش دیلی میل در تصاویری که می بینید زشت و زیبا یا همان ذات پیچیده طبیعت را در رفتار یک شیر به وضوح دیده می شود.

یک شیر که میمون مادر را شکار کرده است در همین حال از خوردن فرزند فرزند این میمون سرباز زده و او را در آغوش می کشد و پناه می دهد.