خبرآنلاین: شبیه چیزی که می بینید را شاید قبلا هرگز تجربه نکرده باشید اما عکاس ایتالیایی این شانس را داشته تا دو حلزون زیبا را آنهم بدین حالت شکار تصویری کند.

اینجا رودخانه پو در ارمای ایتالیا است که آلبرتو گیزی پانیزا توانست لحظه فرو افتادن قطره داخل آب و چشمان از حدقه بیرون زده دو حلزون را ضبط کند.

حلزون ها روی ریل فیلمبرداری آلبرتو به مدت 5 دقیقه قرار گرفتند و هر دو در حالی که روی گل نشسته بودند با افتادن آب سر خود را چرخاندند و این صحنه زیبا و استثنایی را بوجود آوردند.

این زوج شیفته بر لبه گل نشسته و کنجکاوانه در یک لحظه به قطره آب نگریستند.

عکاس 39 ساله که تکنسین نیز هست گفت بعد از اتمام عکاسی برای نجات حلزون ها آنها را به کنار رودخانه بردم .