نخل استیلت Socratea exorrhiza از خانواده اریکا و بومی جنگلهای بارانی آمریکای مرکزی و جنوبی میباشد این نخل با تکیه دادن و سوار شدن بر عصا های خود که همان ریشه ها باشند در صورت قحطی مواد غذایی یا سایه اندازی درخت دیگر میتواند براحتی به جای دیگری خود را منتقل کند.

ساقه این درخت درواقع با زمین برخوردی ندارد و این ریشه ها هستند که مثل عصا بالا پایین یا جابجا میشوند.ساقه بوسیله ایجاد ریشه های عمودی خود بدون اینکه خود را ضخیم کند فقط با افزایش ارتفاع ریشه ها میتواند خود را به نور بیشتر برساند.

منبع:glassy-garden