با سلام
خریدار گیاه قدح مریم برزیلی +گلاسو+گندمی +شیویدی و هلزون کیلر هستم
با تشکر


-------------------------------

یاداشت مدیریت:

دلیل قفل شدن تاپیک : عدم بروزرسانی