دولپه‌ای‌ها

۱۹ تیرهٔ این جدول جزو دولپه‌ای‌ها هستند.


تصویر نمونه نام تیره به لاتین نام تیره نام متداول فارسی توضیحات
Ranunculaceae رانونکولاسه تیرهٔ آلاله دارای ۸۵ جنس و ۱۷۵۰ گونه است.
Caryophyllaceae کاریوفیلاسه تیرهٔ میخک دارای ۸۹ جنس و ۲۰۷۰ گونه است.
Malvaceae مالواسه تیرهٔ پنیرک دارای ۱۲۱ جنس و ۱۵۵۰ گونه است.
Salicaceae سالیکاسه تیرهٔ بید دارای ۲ جنس و ۳۳۵ گونه است.
Cruciferae یا
Brassicaceae
کروسیفر تیرهٔ شب‌بو دارای ۳۹۰ جنس و ۳۰۰۰ گونه است.
Ericaceae اریکاسه تیرهٔ خلنگ دارای ۱۰۳ جنس و ۳۳۵۰ گونه است.
Primulaceae پریمولاسه تیرهٔ پامچال دارای ۲۲ جنس و ۸۰۰ گونه است.
Rosaceae رزاسه تیرهٔ گل‌سرخ دارای ۱۰۷ جنس و ۳۱۰۰ گونه است.
Leguminosae لگومینوز تیرهٔ نخود/باقلائیان دارای ۶۵۷ جنس و ۱۶۴۰۰ گونه است.
Euphorbiaceae اوفوربیاسه تیرهٔ فرفیون دارای ۳۲۶ جنس و ۷۷۵۰ گونه است.
geraniaceae ژرانیاسه تیرهٔ شمعدانی دارای ۵ جنس و ۶۷۹ گونه است.
Umbelliferae یا
Apiaceae
اومبلیفر تیرهٔ هویج دارای ۴۲۰ جنس و ۳۱۰۰ گونه است.
Solanaceae سولاناسه تیرهٔ تاج‌ریزی دارای ۹۰ جنس و ۲۶۰۰ گونه است.
Boraginaceae بوراژیناسه تیرهٔ گاوزبان دارای ۱۵۶ جنس و ۲۵۰۰ گونه است.
Labiataeیا
Lamiaceae
لابیاته تیرهٔ نعناع دارای ۲۲۴ جنس و ۵۶۰۰ گونه است.
Scrophulariaceae اسکروفولاریاسه تیرهٔ گل‌میمون دارای ۲۲۲ جنس و ۴۵۰۰ گونه است.
Campanulaceae کامپانولاسه تیرهٔ گل‌استکانی دارای ۸۷ جنس و ۱۹۵۰ گونه است.
Caprifoliaceae کاپریفولیاسه تیرهٔ شوند یا آقطیان دارای ۱۶ جنس و ۳۶۵ گونه است.
Compositae یا
Asteraceae
کمپوزیته تیرهٔ گل‌مینا دارای ۱۳۱۷ جنس و ۲۱۰۰۰ گونه است.تک‌لپه‌ای‌ها


۶ تیرهٔ پایین جدول جزو تک‌لپه‌ای‌ها به شمار می‌آیند.


تصویر نمونه نام تیره به لاتین نام تیره نام متداول فارسی توضیحات
Gramineae یا
Poaceae
گرامینه تیرهٔ گندم دارای ۷۳۷ جنس و ۷۹۵۰ گونه است.
Araceae آراسه تیرهٔ گل شیپوری دارای ۱۰۶ جنس و ۲۹۵۰ گونه است.
Liliaceae لیلیاسه تیرهٔ سوسن دارای ۲۲۰ جنس و ۳۵۰۰ گونه است.
Amaryllidaceae آماریلیداسه تیرهٔ نرگس دارای ۷۰ جنس و ۸۵۰ گونه است.
Iridaceae ایرایداسه تیرهٔ زنبق دارای ۹۲ جنس و ۱۸۵۰ گونه است.
Orchidaceae اورکیداسه تیرهٔ ثعلب دارای ۷۹۵ جنس و ۱۷۵۰۰ گونه است.


منبع:ویکی پدیا