این دختر شجاع میان پلنگ‌ها رفته و در کنار آن‌ها با خونسری در حال قدم زدن است.


لینک فیلم:قدم زدن دختر شجاع بین پلنگ‌ها ! + فیلم