جشنواره بیابانگردی بشرویه صبح روز شنبه در خراسان جنوبی با حضور کویر نوردانی از سایر نقاط کشور برگزار شد.