مشرق: تربیت و پرورش کبوتر های ***** همراه با تجهیزات جالب یکی از حربه های نازی ها در جنگ جهانی دوم بود.