به گزارش زیست آنلاین به نقل از ایسنا دکتر علی محمد شاعری با اشاره به اینکه پوشش گیاهی مناسب و فضای سبز‌ می‌تواند نقش موثری در کاهش آلودگی هوا‌،‌ تولید اکسیژن، تعدیل درجه حرارت، ایجاد منظر شهری مناسب، جلوگیری از فرسایش خاک، افزایش ذخیره‌سازی آب و افزایش جاذبه‌های طبیعت‌گردی‌ ایفا کند گفت: باید با مشارکت عمومی و ایجاد یک نهضت فراگیر از قطع درختان و تخریب جنگل جلوگیری شود و به همین دلیل حفظ و توسعه فضای سبز و جنگلداری شهری و حفاظت از زیستگاهای طبیعی و محیط کوهستان جهت دستیابی به محیط زیست مطلوب در اولویت شهرداری تهران قرار گیرد.


وی خاطر نشان کرد: یکی از روش‌های موثر بر کاهش آلودگی هوای شهر تهران، توسعه جنگلداری شهری با استفاده از گونه‌های مناسب با کارکرد موثر اکولوژیکی است.‌شاعری افزود: بر اساس گزارش ملی تغییر آب و هوا (گزارش دوم) حدود 80 درصد علت تغییر آب و هوا و افزایش گازهای گلخانه‌ای در کشور مربوط به مصرف انرژی با منشاء فسیلی، حدود 10 درصد مربوط به صنایع آلاینده، و مابقی مربوط به پدیده جنگل زدایی و کاهش پوشش گیاهی است.


رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با اشاره به اینکه یکی از راه‌های موثر کاهش کربن، افزایش سرانه جنگل فضای سبز و حفاظت از پوشش گیاهی است که موجب ترسیب کربن و کاهش گازهای گلخانه‌ای به میزان حداقل 10 درصد می شود، افزود: هر هکتار جنگل باعث کاهش حدود 60 تا 70 تن گرد و غبار، تولید 2.5 میلیون تن اکسیژن و 2 تا 3 درجه سانتیگراد کاهش درجه حرارت را منجر می‌شود.


وی خاطرنشان کرد: شهرداری تهران با توجه به روند افزایش آلودگی هوا و گازهای گلخانه‌ای در شهر تهران و جلوگیری از کاهش عوارض ناشی از آلاینده‌های هوا، توسعه فضای سبز را در اولویت خود قرار داده و طی سالهای اخیر سرانه فضای سبز از 8 به بیش از 15 مترمربع افزایش یافته است.


منبع:ایسنا