ماهيان رنگين کمان از گونه هاي بسيار زيباي اب شيرين مي باشند که داراي رنگ اميزي بسيار متنوع و زيبايي نيز هستند. اين ماهيان عموما صلح جو بوده و مناسب نگهداري در اکثر اکواريوم هاي گياهي و صلح جوي اب شيرين مي باشند. سازگاري انها با اکثر ماهيان صلح جوي اب شيرين، زندگي اجتماعي و ارام بودن انها از ويژگي هاي بارز اين ماهيان است. رنگين کمان ها دسته اي از ماهيان کوچک، رنگي و زيبايي هستند که بيشتر بومي استراليا، گينه نو و جزاير جنوب شرقي آسيا هستند. اين ماهيان زيبا از خانواده ملانوتانيده (melanotaeniidae) مي باشند. رنگين کمان ها زندگي گروهي را مي پسندند .
در ابتداي دوران زندگي خود تقريبا بي رنگ هستند ولي کم کم و با رسيدن به سن بلوغ رنگ اميزي زيباي انها نمايان مي شود، ماهيان رنگين کمان تخم گذارند و تخم ها را بين خزه ها و بوته هاي کوچک و برخي از گونه ها در بين سنگ ها و ماسه ها رها مي سازند.
منبع : آب سکون