یکی از حرفه های غیر معمول جهان دندانپزشکی اسب است.

این عکسها مربوط به دو دامپزشک در کلمبیا است که دارای این تخصص منحصر به فرد می باشند.
منبع:topnop.ir