شفقنا: در این کارخانه روزانه هزاران مار پوست کنده می وشند تا پوستشان برای لباس و کیف و کفش کمربند و امثال آن به کشورهای اروپایی ارسال شود.