هیچ انسانی در میلیون ها سال قبل حضور نداشته و اگر هم بوده قادر به عکاسی از موجودات آن موقع نبوده است. ولی دانشمندان از روی شواهد و آثار به جا مانده از فسیل های اسکلت حیوانات ما قبل تاریخ ظاهر آنها را تجسم میکنند.

در این آلبوم تعدادی از حیواناتی که احتمالا در میلیون ها سال قبل در روی زمین زندگی میکرده اند را مشاهده میکنید.

منبع:باشگاه خبر نگاران