دوستان اگه کسی میگو ردفایر یا چری یا ریلی برای فروش داره من خریدارم
حدود 10 الی 15 عدد میخام

--------------------------------------

یاداشت مدیریت:

دلیل قفل شدن تاپیک : عدم بروزرسانی