زیستگاه آنها بیشتر آبهای قاره آسیاست.عامل مهمی در جهت کنترل جمعیت ستاره های دریایی ، خارپشت های دریایی و خرچنگ ها هستند. در اندازه های مختلف می توان آنها را دید. در کوچکترین سایز به اندازه بلنی ها و در بزرگترین سایز تا 150 سانتی متر و وزن 18 کیلوگرم هم دیده شده اند. در رنگ های مختلفی هم یافت می شوند. شنا کردن آنها بیشتر شبیه مار ماهی ها است.منبع : آب سکون