Crane یک پرنده درازمنقارو بزرگ است که در سراسر جهان یافت میشود.امروزه 15 گونه متفاوت از این پرنده روی زمین وجود دارد اما با وجود شباهت ظاهری شان این پرندگان ارتباطی با دیگر پرندگان درازمنقار مانند حواصیل ها ندارند .
اندازه یک بال این پرنده 1.8 تا 2.4 متر است و وزن این پرنده حدود 3.7 تا 10 کیلوگرم است.
غذای اصلی این پرنده شامل ماهی و حشرات و دانه میباشد.روباه و عقاب و گربه وحشی ازدشمنان این پرنده هستند.

منبع : A-Z Animals - Animal Facts, Information, Pictures, Videos, Resources and Links