مترجمین:
دکتر رحیم پیغان
دکتر غلامرضا صمدیان
دکتر امیر پرویز سلاطی
دکتر شهرور مسائلی
ناشر:انتشارات پرتو واقعه-با همکاری انتشارات دانش نگار
نوبت چاپ:اول 1384