جکوی انگشت کوتاه بلانفوردنام علمی : cyrtopodion brevipesنام انگلیسی: blanford's short toed gecko نام فارسی: جکوی انگشت کوتاه بلانفورد
مشخصات: فلسهاي زير چانه اي مشخص؛ فاقد برآمدگي هاي زير راني؛ فقط نرها منافذ پيش مخرجي دارند؛ فلسهاي زير دمي پلاكي شكل بزرگ كه به فاصله پهناي سر در عقب مخرج گسترش يافته اند؛ پلاكهاي زير دمي در يك رديف منفرد مياني؛ برآمدگيهاي پشتي بطور مشخص بزرگتر از فضاي بين هم هستند، و بشدت تيغه دار و سه سطحي؛ اندازه پوزه كمتر از دو برابر قطر چشم؛ برآمدگي هاي دمي حلقه انتهايي را در هر بند تشكيل مي دهند؛ اندامهاي حركتي و دم درشت و ستبر؛ 10 برآمدگي پشتي در طويل ترين رديف عرضي پشت؛ پهناي برآمدگيهاي پشتي تقريباً هم اندازه با قطر گوش؛ داراي 9 فلس در لب بالا.


رنگ آميزي: پشت خاكستري با سه خط طولي نامعلوم تيره روي پشت كه 8 اثر بنفش خاكستري تيره سايه دار به شكل نوك پيكان را تشكيل داده است؛ يك نوار تيره نامشخص از چشم تا شانه ها؛ 12 نوار عرضي تيره روي دم؛ سطح پشتي سر با طرح مرمري تيره؛ ناحيه شكمي سفيد.


زيستگاه: نواحي بياباني خشك ساحلي، در دشتهاي ماسه اي با گياهان پراكنده.


عادات و رفتار: شبها يا هنگام غروب فعالند؛ از حشرات و عنكبوتها تغذيه مي كنند


پراكندگي جهاني: ايران، پاكستان.


اندازه: نوك پوزه تا مخرج 44 ميليمتر دم 51 ميليمتر.


ملاحظات: محل نمونه تيپيك از ايران، استان سيستان و بلوچستان، در نزديكي بمپور مي باشد.منبع:کویرها و بیابان های ایرانلینک: جکوی انگشت کوتاه بلانفورد